top of page
IMG_20210207_123507 (1).jpg

Algemene voorwaarden  

 

 

Van Vorm aan Licht Praktijk voor healing en creativiteit gevestigd in Leiden

(hieronder genoemd Vorm aan Licht).

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64038572

Voor individuele consulten:

In het intakegesprek maken de cliënt en Vorm aan Licht afspraken over inhoud en doel van het traject, over het aantal gesprekken, de duur, de frequentie en de kosten van de gesprekken.

Eventuele aanpassingen tijdens het traject worden altijd in onderling overleg overeengekomen.

 

De cliënt en Vorm aan Licht stellen elkaar op de hoogte van alles wat zij relevant achten voor een goed verloop en resultaat van het traject.

 

De cliënt en Vorm aan Licht nemen elkaars privacy in acht en bewaken de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie.

Bij ernstige klachten of ziekte van de cliënt is het raadzaam een arts te raadplegen. Een consult bij Vorm aan Licht kan dienen als een aanvulling op deze behandeling, niet als alternatief. Het verzwijgen van klachten is geheel de verantwoordelijkheid van de cliënt.

 

Vorm aan Licht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten, noch voor eventuele kosten of schade als direct of indirect gevolg van overmacht of een doen of nalaten door de cliënt.

 

Eventuele verhindering wordt wederzijds tijdig gemeld zodat er een nieuwe afspraak kan worden gemaakt. Bij afzegging op korte termijn (binnen 24 uur) door de cliënt, wordt het afgesproken consult in rekening gebracht. Bij overmacht kan in onderling overleg een regeling worden getroffen.

Op alle bij het consult gebruikte door Vorm aan Licht ontwikkelde instrumenten en materialen is het auteursrecht van toepassing.

Betaling geschiet contant bij aanvang van het consult. Zolang dit wettelijk verplicht is, wordt het geldende percentage omzetbelasting in rekening gebracht. 

Voor deelname aan groepsactiviteiten:

Vorm aan Licht maakt vooraf aan de potentiële deelnemers de inhoud, duur, datum, plaats en kosten van de groepsactiviteit bekend. Na instemming daarmee door de deelnemer wordt de deelname door Vorm aan Licht bevestigd.

Voor aanvang van de groepsactiviteit wordt een factuur verzonden. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving voor de groepsactiviteit definitief.

De door de deelnemer bij inschrijving en tijdens de groepsactiviteit verstrekte informatie zal door Vorm aan Licht vertrouwelijk worden behandeld. De deelnemers aan de groepsactiviteit worden eveneens geacht de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen.

Op alle bij de groepsactiviteit gebruikte door Vorm aan Licht ontwikkelde instrumenten en materialen is het auteursrecht van toepassing.

Vorm aan Licht is niet aansprakelijk voor de kosten verbonden aan het voortijdig beëindigen van de groepsactiviteit door de deelnemer, ongeacht de reden daarvan.Bij overmacht kan in onderling overleg een regeling worden getroffen.

– Vorm aan Licht behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht bij Vorm aan Licht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de groepsactiviteit te wijzigen, dan wel de activiteit geheel of gedeeltelijk te annuleren. In het laatste geval wordt een evenredig deel van de kosten aan de deelnemer terugbetaald.

Vorm aan Licht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de deelnemer van de inhoud van of aanwijzingen in bijeenkomsten en in beschikbaar gestelde documentatie noch voor eventuele kosten of schade als direct of indirect gevolg van overmacht of een doen of nalaten door de deelnemer.

Als een groepsactiviteit wordt gegeven in een door Vorm aan Licht gehuurde ruimte, dan is de deelnemer verplicht zich te houden aan de regels en afspraken die door de verhuurder aan Vorm aan Licht worden opgelegd.

 

Zolang dit wettelijk verplicht is, wordt het geldende percentage omzetbelasting in rekening gebracht.

 

 

Alle overeenkomsten tussen Vorm aan Licht en haar cliënten worden beheerst door Nederlands recht.

 

Den haag, 1 januari 2014

 

Vorm aan Licht Praktijk voor healing en creativiteit

Laura Karsters

Lekstraat 9

2314 VD Leiden

 

KvK: 64038572 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page